RESMİ KURUMLAR
Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Sorumluları;

 Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar program geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanında eğitim almış öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim gözetmenleri, memurlar, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarından oluşur. Büronun program geliştirme, ölçme ve değerlendirme sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitsel etkinlikler ile ilgili olarak yıllık konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri programları hazırlamak ve geliştirmek,

b) Eğitim gereksinimlerine yönelik araştırma ve analizler yapmak,

c) Ders programlarını ve değişiklik önerilerini Öğretim Kuruluna sunmak,

d) Eğitim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak,

e) Görev alanına ilişkin istatistikî verileri oluşturarak ilgili sorumlulara iletmek,

f) Eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirmeler yapmak, eğitim programları sonuçlarını doküman haline getirmek,

g) Eğitim görenler tarafından doldurulan bilgi formlarını hazırlamak ve değerlendirmek,

h) Öğretim görevlilerinin hazırladığı soruları gizlilik kurallarına uyarak, soru tekniğine uygun hale getirmek, soru bankası oluşturmak ve soru kitapçığı hazırlamak,

ı) Sınav sorularının değerlendirilmesinde, Sınav Değerlendirme Komisyonu ile iş birliği yapmak,

i) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

İSTANBUL EĞİTİM MERKEZİ
SİTEMİZİ
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.